Y BWRDD GWEITHREDOL

2il CHWEFROR 2015

YN BRESENNOL:

Y Cynghorydd T Devichand (Dirprwy Arweinydd)

Y Cynghorwyr: W.K. Davies, J.S. Edmunds, D.C. Evans, M. Gravell, T.J. Jones, P.A. Palmer, L.M. Stephens a J. Tremlett.

Yn bresennol fel sylwedyddion – Y Cynghorydd E. Dole a'r Cynghorydd D.M. Jenkins.

Roedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:-

Mr M. James

Y Prif Weithredwr

Mr D. Gilbert

Y Cyfarwyddwr Adfywio a Hamdden

Mr R. Sully

Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Mr J. Morgan

Y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Mrs C. Harrhy

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Mr P. Thomas

Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)

Ms W. Walters

Prif Weithredwr Cynorthwyol Dros Dro (Cwsmeriaid a Pholisi)

Mrs L. Rees-Jones

Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Mr C. Moore

Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol

Mr R. Staines

Y Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd

Mr O. Bowen

Y Prif Gyfrifydd

Mrs G. Ayres

Y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth

Ms D. Williams

Rheolwr y Wasg

Ms. G. Morgan

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

(Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 10.00a.m. – 11.50a.m.)